พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ดร.เมธา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

และ รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหาร และอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วม “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” ณ ห้องเกษมปริวัจน์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า