พานักศึกษาเยี่ยมชมฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น และขนส่งสินค้าของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

          ในวันที่ 15 กันยายน 2566 อาจารย์สุพิชญา ได้นำนักศึกษาเอกการบริการผู้โดยสารภาคพื้น เข้าศึกษาดูงาน

ฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นและขนส่งสินค้าของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยในการนี้ 

ได้รับเกียรติจากคุณมาริสา พงษ์พัฒนพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนฯ คุณวีระชัย ชินพร รองผู้อำนวยการส่วนฯ 

และคุณพิชญาพร ขันติบัณฑิต ผู้จัดการส่วนฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตขอขอบคุณทุกท่านที่มามอบความรู้ และสร้างความประทับใจ ให้แก่นักศึกษาของสถาบันฯ ค่ะ